Senior Software Engineer (telco projects)

Visit Website

Visit Website

B2B contract

12 000 - 18 000 PLN

Net per {frequency, select, HOUR{hour} MONTH{month} other{}}

Used Technologies and Requirements

Must have
 • Java
 • Git
 • Maven
 • SQL
 • Linux
 • telecommunications protocols (f.ex. SIP, Diameter, SS7)
Nice to have
 • Jenkins
 • JAIN SLEE
50%25%5%5%15%
Development
Maintenance
Documentation
Meetings
Client support

Work Conditions

Job type:Full Time Job
Contract Type:Employment / B2B
Work hours:8h per day / 40h a week
Preferred Office hours:10:00 - 16:00
Contract duration:Permanent
Possibility of remote work:
3 days a week
Delegation involved:0
Location:
al. Jana Pawla II 80,
Warsaw, Poland
map

About Project

Start date:ASAP
Project Industry:Telecommunication
office desk

As a Software Engineer at Computaris, you will use state-of-the-art technologies to develop high-quality software for mobile telephony, mobile commerce, telecoms messaging and telecoms interworking. Some of the biggest telecom players out there are waiting for you to wow them.

Other work attributes

Unit Testing10%
Integration tests10%
Continuous IntegrationJenkins
Knowledge repositoryTwiki

Languages

English:
A1 A2 B1 B2 C1 C2 Native

Benefits

Corporate training
Private healthcare
Private healthcare for family
Integration events
Sport subscriptions
Shower
Game console
Table Soccer
Free parking
Bike parking
Kitchen
Good coffee
Vegan friendly
Free fruits
Mobile phone

Apply for the job

Upload CV

*
 • *
  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH REKRUTACJA Computaris Polska sp.z.o.o, osoba prawna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 80 (00-175), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) nr 0000045592, kod fiskalny 5272350716, uwzględniając przepisy dotyczące osób fizycznych związane z przetwarzaniem danych osobowych (w szczególności rozporządzenia Europejskiego nr 679/2016- RODO), niniejszym informuje: Rodzaj przetwarzanych danych osobowych: Computaris Polska sp. z.o.o (dalej: Computaris Polska) pozyskuje i przetwarza twoje dane osobowe, ponieważ jest to konieczne i istotne dla procesu rekrutacji. Dane, które zbieramy i przetwarzamy, obejmują dane osobowe wymienione w CV, takie jak: imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, historia zatrudnienia, studia, polecenia/referencje oraz dane kontaktowe. Jak przetwarzamy dane osobowe Dane osobowe gromadzone przez Computaris Polska wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji naszych procesów rekrutacyjnych. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie wyrażonej wyraźnie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Jak przechowujemy dane i do kogo je przesyłamy Czas przechowywania/ przetwarzania danych osobowych to czas wymagany do przeprowadzenia procesu rekrutacji, nie dłuższy jednak niż 1 rok od daty niniejszego dokumentu, jeżeli wyrażona zostanie wstępna zgoda na przetwarzanie tych danych. W zakresie w jakim wyrażona zostanie zgoda na dalsze przetwarzanie danych osobowych, dalej w celach rekrutacyjnych, czas przetwarzania tych danych wyniesie 3 lata od wygaśnięcia początkowego okresu jednego roku, po którym odnowienie zgody jest wymagane, a w razie braku tej zgody, dane te zostaną usunięte Dane osobowe nie są ujawniane ani przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem innych podmiotów w ramach grupy “Computaris”- również do celów rekrutacyjnych- lub z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo. Twoje prawa podczas przetwarzania danych osobowych Podczas przetwarzania danych osobowych, masz na warunkach określonych przez RODO,prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Konieczność przetwarzania danych osobowych Przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych stanowi wstępny krok do zatrudnienia, pod warunkiem, że Twoje dane stanowią wymóg zawarcia umowy o pracę, a w przypadku odmowy udzielenia nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, nie będziesz uwzględniony w procesie rekrutacji. Odmowa dalszego przetwarzania danych osobowych nie będzie miała żadnych negatywnych konsekwencji dla trwającego procesurekrutacji, ale oznacza to, że nie będziesz już mógł skontaktować się z innymi procesami rekrutacyjnymi, które firma przeprowadzi w przyszłości. Dlatego, zgodnie z powyższym proszę wyrazić swoją opinię dotyczącą przetwarzania danych osobowych: Initial pPrzetwarzanie ☐ Wyrażam zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, a także mojego CV, przez cały czas trwania procesu rekrutacji, ale nie więcej niż jeden rok ☐ Nie zgadzam się na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych, a także mojego CV, przez cały okres trwania procesu rekrutacji, rozumiem, że w przypadku braku zgody proces rekrutacji dotyczący mojej osoby zakończy się ze skutkiem natychmiastowym. Dalsze przetwarzanie ☐ Wyrażam zgodę na przechowywanie I wykorzystywanie moich danych osobowych, jak również mojego CV, po zakończeniu procesu rekrutacji w celu potencjalnej przyszłej współpracy. ☐ Nie zgadzam się na przechowywanie I wykorzystywanie moich danych osobowych lub CV po zakończeniu procesu rekrutacji w przypadku, gdy umowa o pracę nie zostanie podpisana. Jestem świadomy i zostałem poinformowany, że mogę wycofać moją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając prośbę e-mailam na adres privacy@computaris.com lub pocztą na adres Computaris Polska Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa bez wpływu na wycofanie, zgodnie z prawem uprzednie przetwarzanie wykonano na podstawie zgody. Imię I nazwisko, Data Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres jednego roku, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres trzech lat. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres pięciu lat. Twoje dane osobowe przekażemy do działu HR Computaris Polska oraz kadry managerskiej Computaris Polska bezpośrednio zaangażowanej w proces rekrutacyjny w którym bierzesz udział. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem rekrutacje@computaris.com. W razie wystąpienia z Twojej strony skarg lub zażaleń, możesz również skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych pod adresem www.uodo.gov.pl, ul.Stawki 2 00-193 Warszawa, infolinia: 606 950 000, kancelaria@uodo.gov.pl

Senior Software Engineer (telco projects)

Computaris Polska